Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Kattenoppas JoBo

 
Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: Kattenoppas JoBo 
1.2 Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) die het overeenkomstformulier heeft ondertekend
en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3 Overeenkomstformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
waarbij opdrachtnemer zich verplicht op de diere(n) te verzorgen op afgesproken dagen tegen een
door opdrachtgever te betalen tarief.
1.4 De thuis te verzorgen dieren: De dieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de
opdrachtnemer heeft gesloten.


Artikel 2- Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan
uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter
alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de
tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven
geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven opdrachtgever op
de hoogte te stellen.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppaskat(en) op grond van
atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren of een opdracht te annuleren .


Artikel 3 - Gezondheid
3.1 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de dier altijd eerst contact
opnemen met de eigenaar van her dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien noodzakelijk
kan de opdrachtnemer in na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij
gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. De opdrachtnemer zal dan gebruik maken
van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is, en zal zoveel mogelijk rekening houden
met de wensen van de eigenaar met betrekking tot de keuze van de dierenarts.
Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang
van de te verzorgen dieren !
3.2 Opdrachtgever zal in het geval van sterfte van eerst contact opnemen met de eigenaar van het
dier of de contactpersoon van de eigenaar. De opdrachtnemer kan op verzoek van de eigenaar
zorgdragen voor vernietiging, begrafenis of crematie. De hierbij gemaakte kosten komen voor
rekening van de eigenaar.


Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in
te vullen.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten
aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met
betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats
waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
4.4 Opdrachtgever dient te zorgdragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien en
teken.
4.5 Opdrachtgever zorgt dat er ruim voldoende voedsel, verschoningsmateriaal en eventueel
medicijnen voor de te verzorgen dier(en) aanwezig is in de woning waar de dier(en) zich bevinden.
4.6 Opdrachtgever neemt bij thuiskomst telefonisch contact op met opdrachtnemer. Indien geen
contact wordt opgenomen door opdrachtgever wordt de verzorging van de dier(en) voortgezet en
zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.
4.7 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de
gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en) onder toezicht
van opdrachtnemer vallen.
4.8 De opdrachtgever is - bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde
oppasperiode danwel een gedeelte van deze oppasperiode - geen annuleringskosten verschuldigd
indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende oppasperiode is gemeld bij opdrachtnemer.
Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte,
rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende:
Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor de aanvang van de betreffende oppasperiode
wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.
Bij annuleringen tussen 7 dagen en 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode
wordt 75% van het geldende tarief in rekening gebracht.
Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende oppasperiode wordt het
geldende tarief over de gehele overeengekomen oppasperiode in rekening gebracht.


Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van
het te verzorgen huisdier.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppasverzoek te
weigeren.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te
zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte
oppasafspraken)


Artikel 6- Schade en verzekeringen
6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en
immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de
eigendommen van anderen.


Artikel 7- Betalingen
7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door
opdrachtgever.
7.3 Het verschuldigde tarief is 25% van het totaal bedrag bij ondertekening contract, dit mag contant of overgemaakt worden op ons bankrekening nummer. Resterend bedrag zal 7 dagen voorafgaand van de zorgperiode bijgeschreven moeten zijn op ons bankrekeningnummer 48.00.17.212 t.n.v. J.G. Tauran te Roden,
7.4 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het - op de overeenkomst
bedoelde – tarief in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de
periode van verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever)


Artikel 8- Aansprakelijkheid
8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten,
ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer
opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als
gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de
opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden
genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te
allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.


Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de
opdrachtnemer is gevestigd.
9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.